Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky pro podnikatelské subjekty

obchodní společnosti PROGRESS CYCLE a.s., IČ 251 36 755, sídlem Kovářova 39, 150 00 Praha 5, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4782 (dále „Prodávající“).

1. Rozsah platnosti všeobecných obchodních podmínek

1.1. (Základní pojmy) Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále „VOP“) upravují ve smyslu ustanovení § 1751 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“), práva a povinnosti účastníků kupní smlouvy o prodeji zboží, (dále „obchod“) uzavřené mezi Prodávajícím a podnikatelským subjektem, který toto zboží kupuje za účelem jeho dalšího prodeje (dále jen „Kupující“, a spolu s Prodávajícím „Strany“ a každý jednotlivě též „Strana“). V rozsahu výslovně uvedeném v těchto VOP se níže uvedené podmínky vztahují také na ujednání o komisním prodeji.
1.2. (Vztah k obecně závazným předpisům) Práva a povinnosti Stran neupravená v těchto VOP se řídí § 2079 a násl. Občanského zákoníku, případně ustanoveními dalších obecně závazných předpisů. Pokud má některé ustanovení Občanského zákoníku nebo jiných obecně závazných předpisů povahu kogentní (závaznou), má takové ustanovení přednost před ustanoveními těchto VOP.
1.3. (Vyloučení platnosti dílčích ustanovení) Je-li obchod mezi Stranami uzavřen prostřednictvím internetového obchodu (e-shopu) Prodávajícího (viz odstavec 2.2 níže) nebo formou přijetí objednávky Kupujícího (viz odstavec 2.3 níže), pak tyto VOP představují specifikaci podmínek takto uzavřeného obchodu; v případě rozporu mezi ustanoveními těchto VOP a textem objednávky Kupujícího, kterou Prodávající potvrdil, mají podmínky výslovně potvrzené Prodávajícím přednost před ustanoveními těmito VOP. Je-li obchod mezi Stranami uzavřen formou písemné kupní smlouvy (viz odstavec 2.4 níže), vztahují se na podmínky takového obchodu všechna ustanovení těchto VOP s výjimkou takových, jež se od ustanovenív dané kupní smlouvě odchylují, když ustanovení uvedená ve smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto VOP.

2. Nabídka a objednávka zboží, uzavření obchodu

2.1. (Podmínky nabídky Prodávajícího) Není-li mezi Stranami výslovně sjednáno jinak, nabízeným, objednávaným a prodávaným zbožím je zboží podle aktuálního katalogu Prodávajícího a aktuálního ceníku Prodávajícího. Tímto aktuálním katalogem a aktuálním ceníkem je poslední katalog/ceník prokazatelně odeslaný na adresu Kupujícího, nebo vyvěšený na webových stránkách Prodávajícího progresscycle.cz. Má-li nabídka Prodávajícího charakter akční nabídky, je tato nabídka platná za podmínek, uvedených v daném prodejním materiálu (nabídce, letáku).
2.2. (Uzavření obchodu prostřednictvím e-shopu) Způsob uzavírání obchodu prostřednictvím internetového obchodu (e-shop) Prodávajícího je uveden v Nákupním řádu, umístěném na internetových stránkách Prodávajícího b2b.progresscycle.cz.
2.3 (Uzavření obchodu na podnět Kupujícího) V případě, že Prodávající obdrží poptávku Kupujícího jiným způsobem, než prostřednictvím e-shopu Prodávajícího, a Prodávající poptávané zboží zašle Kupujícímu, pak –

a) okamžikem odeslání poptávaného zboží byla mezi Stranami uzavřena kupní smlouva (obchod), a
b) obchodní podmínky týkající se takového obchodu jsou určeny podle ustanovení odstavce 1.3 výše, a
c) specifikace zboží a cen je určena aktuálním katalogem a ceníkem Prodávajícího, ledaže Prodávající předem výslovně písemně stanoví nebo akceptuje specifikaci nebo ceny jiné.

2.4. (Uzavření písemné kupní smlouvy) Písemnou kupní smlouvu na prodej zboží jsou za Prodávajícího oprávněni uzavírat (a) statutární orgán Prodávajícího, (b) obchodní zástupci v rozsahu jim uděleného písemného zplnomocnění, (c) jiné osoby v rozsahu jim uděleného písemného zplnomocnění.
2.5. (Komisní prodej) V případě, že se tak Strany výslovně dohodnou, bude Kupující jako komisionář prodávat zboží Prodávajícího jako komitenta konečným zákazníkům. K uzavření komisionářské smlouvy může dojít formou uzavření komisionářské smlouvy nebo formou výslovného písemného přijetí nabídky Prodávajícího Kupujícímu na vzetí zboží do komise. Zboží v komisi zůstává ve vlastnictví Prodávajícího; tím není dotčena možnost přenosu některých rizik a závazků týkajících se takového zboží, zejména závazku pojištění a ochrany zboží, na Kupujícího. Odběratel je povinen bezodkladně po prodeji každého takto dodaného Zboží koncovému zákazníkovi informovat Dodavatele, který vystaví příslušný daňový doklad. Ustanovení §§ 2462, 2456, 2466 a 2468 Občanského zákoníku se na vztah mezi stranami neuplatní.

3. Cena zboží a platební podmínky

3.1. (DPH) Ceny zboží uvedené v cenících a nabídkách se rozumí bez daně z přidané hodnoty.
3.2. (Různá výše cen) V případě, že ceník Prodávajícího nebo individuální nabídka Kupujícímu stanoví různé ceny za totéž zboží, pak nižší z těchto cen platí pouze v případě, že Kupující dodrží všechny stanovené podmínky (zejména dosažený objem obchodu). Pokud Kupující některou ze stanovených podmínek nedodrží, pak je Kupující povinen vzniklý rozdíl Prodávajícímu uhradit.
3.3. (Vedlejší náklady) Vedlejšími náklady jsou zejména náklady přepravy zboží ke kupujícímu, ledaže tyto náklady přepravy na základě podmínek, stanovených v ceníku Prodávajícího nebo dohody mezi Prodávajícím a Kupujícím, nese Prodávající. Dalšími vedlejšími náklady mohou být náklady spěšné dodávky, náklady na speciální úpravu zboží a podobně. Tyto vedlejší náklady musí být zaplaceny nejpozději s cenou zboží.
3.4. (Formy úhrady) Kupující bude cenu zboží a vedlejší náklady hradit bezhotovostním převodem na účet Prodávajícího, ledaže Prodávající výslovně umožní jinou formou zaplacení. Částka se považuje za zaplacenou jejím připsáním na účet Prodávajícího.
3.5. (Zákaz započtení) Není-li mezi Stranami předem výslovně písemně sjednáno jinak, není Kupující oprávněn jakoukoli částku započíst na svou skutečnou nebo domnělou, existující nebo budoucí pohledávku za Prodávajícím.
3.6. (Úrok z prodlení) V případě prodlení se splněním jakéhokoli peněžitého závazku zaplatí Kupující Prodávajícímu vedle dlužné částky úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. Vedle toho je Prodávající oprávněn pozastavit další dodávky zboží Kupujícímu, čímž nejsou dotčena ostatní práva Prodávajícího, vyplývající mu z těchto VOP a obecně závazných předpisů.
3.7. (Vystavení daňového dokladu) S výjimkou případů, kdy tak stanoví tyto VOP nebo se Strany dohodnou jinak, vystavuje daňový doklad (fakturu) Prodávající.
3.8. (Splatnost faktur) Není-li mezi Stranami výslovně dohodnuto jinak, jsou veškeré platební závazky Kupujícího splatné ve lhůtě 10 dnů ode dne obdržení daňového dokladu (faktury) Prodávajícího případně jiného dokladu, v němž jsou specifikovány důvod a výše platebního závazku a číslo účtu Prodávajícího. Při bezhotovostní úhradě kupující vyplní variabilní symbol platby, který je uveden na faktuře.

4. Dodání zboží

4.1. (Lhůta dodání) Není-li výslovně dohodnuto jinak, Prodávající zboží dodá Kupujícímu ve lhůtě 5 pracovních dnů ode dne uzavření obchodu. Tato lhůta může být přiměřeně prodloužena z provozních důvodů na straně Prodávajícího. Uvedená lhůta rovněž neplatí u předsezónních objednávek s určením termínu dodání ve sjednaném měsíci.
4.2. (Způsoby dodání) Není-li výslovně dohodnuto jinak, Prodávající zboží dodá Kupujícímu jednou nebo více dodávkami, a to některým z níže uvedených způsobů podle své volby: a) rozvozem dopravními prostředky Prodávajícího, b) dodáním prostřednictvím zásilkové společnosti PPL nebo obdobné služby, c) osobním odběrem Kupujícího nebo jeho dopravce ze skladu Prodávajícího. V případě dodání zboží dle písm. a), b) a d) tohoto odstavce bude zboží dodáno do prodejny nebo jiné provozovny Kupujícího, ledaže Kupující výslovně určí adresu jinou. Nebude-li výslovně sjednáno jinak, zboží bude Kupujícímu dodáno ve všední dny v době mezi 08.00 a 17.00 hod.
4.3. (Převzetí zboží) Zboží bude dodáno zabalené v přiměřeném (kartonovém) obalu nebo krabici, a v takovém montážním tvaru, který umožní snadnou manipulaci po dobu přepravy (otočená řídítka apod.); Kupující sám zajistí úpravu do stavu, způsobilého prodeji koncovému zákazníku. Kupující je povinen zkontrolovat neporušenost obalu, a případné vady neprodleně oznámit Prodávajícímu a vyznačit v dodacím listu. Bude-li obal zboží významně porušen, není Kupující povinen zboží převzít, musí však s dodavatelským subjektem sepsat zápis a Prodávajícímu bez prodlení, nejpozději však do dvaceti čtyř (24) hodin, tento zápis zaslat. Zboží se považuje za řádně předané a převzaté podpisem dokladu smluvního přepravce (PPL) případně dodacího listu; v pochybnostech se má vždy, zato, že osoba, která zboží v prodejně nebo provozovně Kupujícího převzala (podepsala doklad o převzetí) byla k tomuto převzetí oprávněna.
4.4. (Nepřevzetí) V případě, že Kupující zboží bezdůvodně nepřevezme nebo nezajistí jeho převzetí, bude povinen nahradit Prodávajícímu z toho vzniklé náklady a smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý takový případ. Nárok na zaplacení smluvní pokuty se nijak nedotýká nároku na náhradu škody.
4.5. (Stav dodaného zboží) Kupující je povinen bez prodlení, nejpozději však do 24 hodin od jeho převzetí, zkontrolovat dodané zboží z hlediska jeho shody s uzavřeným obchodem (druh, barva, počet kusů, značka apod.), a případný rozpor Prodávajícímu okamžitě ohlásit. Tatáž povinnost se vztahuje na jakékoli vady dokladů ke zboží. Nedohodnou-li se Strany jinak, Prodávající na vlastní náklad vymění vadné zboží za zboží bezvadné, a to do 14 pracovních dnů ode dne provedené reklamace.
4.6. (Přechod vlastnictví, jiná práva) Dodané zboží zůstává do plného splacení jeho kupní ceny a vedlejších nákladů ve vlastnictví Prodávajícího. Bez ohledu na to přechází na Kupujícího nebezpečí škody a Kupující je povinen dodané zboží bezpečně uskladnit na vhodném místě a udržovat své pojištění proti jeho zničení, poškození nebo odcizení, a pojištění své odpovědnosti.
4.7. (Nakládání se zbožím) Kupující není oprávněn zboží dodatečně upravovat, zejména ne takovým způsobem, kterým by ohrozil jeho bezpečnost nebo uvedl koncové zákazníky v omyl; je zejména povinen zboží vystavovat, propagovat a prodávat pod značkou (brandem) jeho výrobce.
4.8. (Záruka) Prodávající poskytuje záruku na zboží po dobu 40-ti měsíců (v případě pneumatik jen 34 měsíců) ode dne jeho dodání Kupujícímu. Záruka se nevztahuje na vady způsobené nesprávným skladováním, používáním, manipulací, živelným poškozením, zanedbáním údržby apod. Záruka se dále nevztahuje na běžné opotřebení vzniklé používáním zboží. Náklady neoprávněné reklamace ponese Kupující.

5. Odstoupení od obchodu

5.1. (Odstoupení Prodávajícího) Prodávající je oprávněn odstoupit od uzavřeného obchodu, pokud se Kupující dopustí opakovaného nebo podstatného porušení podmínek obchodu, zejména pokud nezaplatí kupní cenu ani v dodatečné lhůtě 5 pracovních dnů, následující po lhůtě splatnosti, stanovené podle odstavce 3.7 těchto VOP.
5.2. (Vrácení zboží) V případě odstoupení je Kupující povinen veškeré dodané zboží, jehož se odstoupení týká, a to se všemi součástmi a příslušenstvím, včetně dokladů, na vlastní náklad zabalit a předat k přepravě způsobem, určeným Prodávajícím. V případě prodlení se splněním tohoto závazku zaplatí Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý započatý týden prodlení. Tím nejsou dotčena ostatní práva, vyplývající Prodávajícímu z těchto VOP a ustanovení obecně závazných předpisů.
5.3. (Poškozené a neúplné zboží) V případě, že zboží, vrácené podle předcházejícího odstavce 5.2, bude poškozené nebo neúplné, je Prodávající oprávněn toto zboží nechat na náklady Kupujícího opravit a doplnit. Nebude-li taková oprava nebo doplnění možné, je Kupující povinen uhradit Prodávajícímu náhradu škody způsobenou znehodnocením takto vráceného zboží.

6. Komunikace mezi Stranami

6.1. (Způsoby komunikace) Běžná komunikace mezi Stranami bude probíhat formou elektronické pošty. V případě uzavírání smluv, fakturace, reklamace vad, sdělování odstoupení od obchodu, bude originál písemnosti doručen doporučeně prostřednictvím držitele poštovní licence na korespondenční adresu a není-li tato uvedena, pak na adresu sídla Strany, jíž je určen, ledaže Strany dohodly jinou adresu určení. Kromě toho jsou Strany k uvedenému účelu oprávněny využít i obchodní zástupce Prodávajícího.

7. Aktualizace

7.1 (Platná verze VOP) Není-li mezi stranami výslovně sjednáno jinak, na každý obchodní případ mezi Prodávajícím a Kupujícím se vztahují ty VOP, které platí v době jeho sjednání.
7.2 (Aktualizace VOP) Prodávající je ve smyslu ustanovení § 1752 odst. 1 oprávněn VOP v přiměřeném rozsahu změnit nebo doplnit, přičemž změnu či doplnění oznámí Prodávající Kupujícímu elektronickou formou prostřednictvím oznámení na webových stránkách Prodávajícího. V případě, že Kupující nebude souhlasit se změnou či doplněním VOP má právo smlouvu ve lhůtě 10 dní od uveřejnění oznámení bez udání důvodu vypovědět, přičemž výpovědní doba činí 30 dní a počne běžet den následující dni v němž byla výpověď doručena Prodávajícímu.
7.3 (Účinnost změn) Každá změna VOP nabývá účinnosti sedmým dnem ode dne jejího oznámení na webových stránkách Prodávajícího. Na obchody mezi Stranami, uzavřené před nabytím účinnosti takové změny se však budou vztahovat ustanovení dosavadních VOP.

8. Závěrečná ustanovení

8.1 (Dílčí neplatnost) V případě, že některé ustanovení těchto VOP je nebo se stane neplatným nebo neúčinným, zůstávají ostatní ustanovení těchto VOP platná a účinná. V části, která obsahuje neúčinné ustanovení, se bude vztah účastníků řídit ustanoveními příslušných právních předpisů České republiky.
8.2 (Trvalost závazků) V případě, že některá ze Stran ztratí nebo z vlastní vůle omezí svá podnikatelská oprávnění, nebudou tím nijak dotčeny její do té doby vzniklé závazky.
8.3 (Převoditelnost pohledávek a závazků) Prodávající je oprávněn postoupit své peněžité pohledávky za Kupujícím na třetí osobu. Kupující není oprávněn postoupit své závazky vůči Prodávajícímu, ani své pohledávky za Prodávajícím, na jinou osobu bez předchozího písemného souhlasu Prodávajícího.
8.4 (Místní příslušnost soudu) Pro řešení všech sporů, týkajících se obchodů, uzavřených na základě těchto VOP se sjednává místní příslušnost obecného soudu Prodávajícího.

Verze k 11.4.2016

PROGRESS CYCLE a.s.